1 procent podatku – jak przekazać? Zobacz filmik
3 lutego, 2021

Formularze PIT do druku. Który wybrać?

Co roku w urzędzie skarbowym składamy zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty wybierając odpowiednie formularze PIT. W zależności od tego, w jaki sposób uzyskujemy przychody i jaką formę opodatkowania wybraliśmy, musimy wybrać odpowiedni formularz PIT. Niezależnie od tego, który formularz nas obowiązuje, pamiętajmy, że mamy okazję do tego, by uczynić coś dobrego dla innych i przy okazji rozliczenia przekazać 1,5% podatku na działalność dobroczynną.

Formularzy i ich oznaczeń jest sporo, więc w poniższym artykule omówimy pokrótce ich rodzaje oraz załączymy formularze PIT do druku.

Wyjaśnienie oznaczeń zeznań podatkowych i formularze PIT druki

PIT-28 – Zeznanie PIT-28 należy złożyć do końca lutego roku następującego po tym, który rozliczamy. W tym samym terminie należy zapłacić podatek. Formularz PIT-28 składają przedsiębiorcy oraz wynajmujący, którzy rozliczają się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych. Służy też do wpisania przychodów ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

PIT-28 druk za 2022 r.

PIT-28S – Przedsiębiorstwo w spadku kontynuuje działalność gospodarczą po zmarłym przedsiębiorcy. Jest to nowa firma, która rozlicza swoje przychody od dnia śmierci przedsiębiorcy. Przedsiębiorstwo w spadku składa zeznanie roczne na takich samych zasadach, jak pozostali przedsiębiorcy, tylko na  formularzu PIT-28S.

PIT-28S druk za 2022 r.

PIT-36 – składają go osoby, które uzyskały przychody opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej i nie wypełniają zeznania PIT-37. Mówiąc ogółem, są to przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej. Uzyskiwane przychody pochodzić mogą również z najmu i dzierżawy oraz z dochodów z zagranicy.

Zeznanie roczne PIT 36 należy złożyć do 30 kwietnia za rok poprzedni.

PIT-36 druk za 2022 r.

PIT-36S  ma zastosowanie u podatników, będących  przedsiębiorstwem w spadku, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

PIT-36S druk za 2022 r.

PIT-36L – przeznaczony jest dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19-procentowym podatkiem. Ten formularz jest przeznaczony tylko dla osób, które rozliczają się indywidualnie.

PIT-36L druk za 2022 r.

PIT-36LS – formularz przeznaczony jest dla podatników będących przedsiębiorstwem w spadku, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w art. 30c ustawy PIT (podatek liniowy).

Zeznanie roczne PIT 36LS należy złożyć do 30 kwietnia za rok poprzedni.

PIT-36LS druk za 2022 r.

PIT-37 – jeden z najczęściej używanych formularzy. Korzysta z niego ten, kto uzyskał przychody opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wyłącznie ze źródeł położonych w Polsce, za pośrednictwem płatników (pracodawców, świadczeniodawców) lub innych podmiotów zobowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów.

Są to np.:

 • wynagrodzenia i przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy
 • przychody z działalności wykonywanej osobiście ( umowy zlecenia, kontrakty, obowiązki społeczne itp),
 • przychody z tytułu emerytur lub rent
 • świadczeń  i zasiłków przedemerytalnych,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów,
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczenia wypłacone z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

Zeznania nie składają podatnicy, za których rocznego obliczenia podatku dokonał płatnik.

PIT-37 druk za 2022 r.

PIT-38 – składają go podatnicy, którzy uzyskali dochody z kapitałów pieniężnych opodatkowane 19% podatkiem (np. papiery wartościowe, udziały w spółkach, przychody z inwestycji w walutę wirtualną)

PIT-38 druk za 2022 r.

PIT-39 – ten rodzaj deklaracji składają ci, którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych w roku podatkowym, opodatkowane 19% podatkiem.

PIT-39 druk za 2022 r.

PIT-OP – składają go podatnicy, którzy:

 • są emerytami lub rencistami,
 • dostają od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A za 2022 r.,
 • nie uzyskali w 2022 r. innych dochodów, które powinni wykazać w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 albo PIT-36

Dawniej, aby przekazując 1,5% podatku trzeba było wypełnić całe zeznanie podatkowe. Teraz wystarczy złożyć krótkie oświadczenie PIT-OP, co oszczędza czas i zmniejsza ryzyko popełnienia błędów. W oświadczeniu PIT-OP należy wskazać tylko numer KRS wybranej organizacji, której chcemy przekazać 1% podatku i uzupełnić swoje dane osobowe.

PIT-OP druk za 2022 r.

Pamiętaj – niezależnie od tego jaki formularz wybierzesz, przekazując nam 1% podatku, zmienisz życie naszych podopiecznych na lepsze!

Chrześcijańska Służba Charytatywna

KRS: 0000 220 518

Dodatkowo zamieszczamy również wszystkie niezbędne załaczniki:

Załącznik NIP-7 za rok 2022Załącznik DSF-1 za rok 2022Załącznik ORD-ZU za rok 2022, Załącznik PIT-2K za rok 2022Załącznik PIT-16A za rok 2022Załącznik PIT-19A za rok 2022Załącznik PIT-B za rok 2022Załącznik PIT-BR za rok 2022Załącznik PIT-D za rok 2022Załącznik PIT-DS za rok 2022Załącznik PIT-IP za rok 2022Załącznik PIT-M za rok 2022Załącznik PIT-MIT za rok 2022Załącznik PIT-NZI za rok 2022Załącznik PIT-O za rok 2022Załącznik PIT-OP za rok 2022Załącznik PIT-PM za rok 2022, Załącznik PIT-SE za rok 2022Załącznik PIT-WZ za rok 2022Załącznik PIT-Z za rok 2022Załącznik PIT-ZG za rok 2022Załącznik SSE-R za rok 2022Załącznik ZAP-3 za rok 2022

Wszystkie formularze PIT za 2022 – druki:

PIT-28 druk za 2022 r.

PIT-28S druk za 2022 r.

PIT-36 druk za 2022 r.

PIT-36S druk za 2022 r.

PIT-36L druk za 2022 r.

PIT-36LS druk za 2022 r.

PIT-37 druk za 2022 r.

PIT-38 druk za 2022 r.

PIT-39 druk za 2022 r.

PIT-OP druk za 2022 r.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną, z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 8,
00-366 Warszawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz
ich edytowania lub usunięcia

FreshMail.pl