Regulamin płatności elektronicznych – darowizn pieniężnych

Niniejszy Regulamin ma na celu określenie zasad dokonywania elektronicznych darowizn pieniężnych przeznaczonych na cele statutowe Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej.

§1

Definicje

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie:

 1. Darczyńca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej
 2. Darowizna  – zadeklarowana przez Darczyńcę kwota jednorazowej wpłaty pieniężnej na rzecz Fundacji.
 3. Operator płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, NIP: 7792308495 REGON: 300523444, KRS: 0000274399.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.
 5. Portal – strona internetowa dostępna pod adresem https://bliskoserca.pl/1procent/, prowadzona przez Fundację.
 6. Fundacja – Chrześcijańska Służba Charytatywna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa, KRS: 0000220518.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Portalu jest Fundacja.
 2. Elektronicznej darowizny pieniężnej na cele statutowe Fundacji można dokonać w ramach Portalu https://bliskoserca.pl/1procent/.
 3. Przekazanie przez Darczyńcę darowizny pieniężnej za pośrednictwem strony https://www.bliskoserca.pl/ jest równoznaczne z jego zgodą na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Korzystanie ze strony internetowej https://bliskoserca.pl/1procent/ w ramach Portalu jest nieodpłatne.

§3

Realizacja darowizn pieniężnych

 1. Przekazywanie darowizn pieniężnych na rzecz wsparcia działalności statutowej Fundacji jest możliwe za pośrednictwem Operatora płatności.
 2. W ramach płatności za pośrednictwem Operatora darczyńca może dokonać wpłat za pomocą przelewów elektronicznych, w tym BLIK oraz kart płatniczych.
 3. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/.
 4. Dodatkowo Darczyńca ma możliwość pobrania ze strony Serwisu PayU druku do wpłaty na poczcie lub w banku.

§6

Dane osobowe

 1. Fundacja jest administratorem danych osobowych Darczyńcy. Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności, Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 2. Wpłacając darowiznę Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych ma na celu obsługę darowizny zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe mogą być też wykorzystane w celu kontaktu z Darczyńcą w przypadku problemów z obsługą darowizny, w celu potwierdzenia wpłynięcia płatności . Darczyńca może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych celem otrzymywania drogą elektroniczną informacji dotyczących działań Fundacji oraz informacji fundraisingowych.
 3. Fundacja gromadzi następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail i kwotę darowizny oraz telefon – jeśli Darczyńca przekazał je za pomocą formularza danych osobowych. Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności: https://bliskoserca.pl/1procent/polityka-prywatnosci/.
 4. Numery kart płatniczych nie są zapisywane ani przetwarzane w systemie informatycznym Fundacji.

§5

Bezpieczeństwo wpłat

 1. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności Fundacja korzysta z bezpiecznego operatora płatności PayU.
 2. Reklamacje i rezygnacja z przekazania darowizny, jest możliwa w dowolnym momencie. Można jej dokonać wysyłając zgłoszenie na adres: biuro@bliskoserca.pl . Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Darowizna – rezygnacja”.
 3. Darczyńca ma prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy napisać e-mail na adres: biuro@bliskoserca.pl. Pieniądze zostaną zwrócone w terminie maksymalnie 60 dni od dnia zgłoszenia.
 4. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności (reklamacja, zmiana kwoty) należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail biuro@bliskoserca.pl.

§7

Zmiany Regulaminu

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Darczyńcom na Portalu wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.

§8

Postanowienie końcowe

 1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy w zakładce Regulamin darowizn.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawne.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną, z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 8,
00-366 Warszawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz
ich edytowania lub usunięcia

FreshMail.pl