Przekaż nam 1% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 220 518 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Ogłoszenie o pracy: kierownik projektu unijnego

W związku z realizacją projektu „Radosna kraina dziecka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie: 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Chrześcijańska Służba Charytatywna (ChSCh) poszukuje osoby na stanowisko kierownika projektu (umowa zlecenie).

Region: warmińsko-mazurskie, powiat olsztyński, gmina Jeziorany
Termin rozpoczęcia współpracy: marzec 2014

Opis stanowiska:
• kompleksowa koordynacja i zarządzanie projektem PO Kapitał Ludzki Priorytet IX
• organizacja zadań projektu, sporządzanie umów, formularzy, dokumentacji projektowej i archiwizacja dokumentów, weryfikacja zgodności zadań z umową i harmonogramem projektu, sprawozdawczość
• rekrutacja beneficjentów, kadry do projektu (pedagodzy, specjaliści), promocja projektu
• bieżący nadzór nad pracą pracowników zatrudnionych do obsługi i realizacji zadań zaplanowanych w projekcie
• wprowadzanie zmian do projektu
• obsługa administracyjna i logistyczna, współpraca z działem rozliczeń i księgowości
• kontakt z Instytucją Pośredniczącą (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)

Wymagania:
• doświadczenie w realizacji/ zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej (preferowane poddziałanie 9.1.1 PO KL)
• wykształcenie wyższe
• samodzielność – własna inicjatywa
• bardzo dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu
• umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań
• czynne prawo jazdy kat. B

Oferta oceniana będzie pod względem kryterium cenowego -  cena brutto 100 % .
Sposób wyliczenia punktacji za kryterium cena:
Nr kryterium Wzór: Liczba punktów = C
Cena – C
C (Liczba punktów) = (Cmin/Cof)*100%
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena podana w ofercie

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku kierownika projektu prosimy o przesłanie CV (wraz z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych), listu motywacyjnego, dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji kierownika oraz że funkcja ta została wykonana należycie, wystawionych przez podmiot realizujący projekt, na adres rekrutacja@bliskoserca.pl lub o dostarczenie do biura projektu w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Wyszyńskiego 18A w nieprzekraczalnym terminie 7 marca 2014 roku.

W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:
a) Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

                                    Europejski Fundusz Społeczny   

Chrześcijańska Służba Charytatywna
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
Telefon:
(22) 31 31 425
E-mail:
biuro@bliskoserca.pl
Facebook
YouTube
Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij