Przekaż nam 1% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 220 518 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Ogłoszenie o pracy: kierownik projektu unijnego

W związku z realizacją projektu „Radosna kraina dziecka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie: 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Chrześcijańska Służba Charytatywna (ChSCh) poszukuje osoby na stanowisko kierownika projektu (umowa zlecenie).
Region: warmińsko-mazurskie, powiat olsztyński, gmina Jeziorany
Termin rozpoczęcia współpracy: październik 2013
 
Opis stanowiska:
kompleksowa koordynacja i zarządzanie projektem PO Kapitał Ludzki Priorytet IX
organizacja zadań projektu, sporządzanie umów, formularzy, dokumentacji projektowej i archiwizacja dokumentów, weryfikacja zgodności zadań z umową i harmonogramem projektu, sprawozdawczość
rekrutacja beneficjentów, kadry do projektu (pedagodzy, specjaliści), promocja projektu
bieżący nadzór nad pracą pracowników zatrudnionych do obsługi i realizacji zadań zaplanowanych w projekcie
wprowadzanie zmian do projektu
obsługa administracyjna i logistyczna, współpraca z działem rozliczeń i księgowości
kontakt z Instytucją Pośredniczącą (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)

Wymagania:
doświadczenie w realizacji/ zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej (preferowane poddziałanie 9.1.1 PO KL)
wykształcenie wyższe
samodzielność – własna inicjatywa
bardzo dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu
umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań
czynne prawo jazdy kat. B

Oferta oceniana będzie pod względem kryterium cenowego -  cena brutto 100 % .
Sposób wyliczenia punktacji za kryterium cena:
Nr kryterium Wzór: Liczba punktów = C
Cena – C
C (Liczba punktów) = (Cmin/Cof)*100%
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena podana w ofercie

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku kierownika projektu prosimy o przesłanie CV (wraz z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych), listu motywacyjnego, dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji kierownika oraz że funkcja ta została wykonana należycie, wystawionych przez podmiot realizujący projekt, na adres rekrutacja(at)bliskoserca.pl lub drogą pocztową na adres: ChSCh ul. Grabiszyńska 240/22, 53-235 Wrocław, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2013 roku.

W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:
a) Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

Kapitał Ludzki                       Europejski Fundusz Społeczny

Chrześcijańska Służba Charytatywna
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
Telefon:
(22) 31 31 425
E-mail:
biuro@bliskoserca.pl
Facebook
YouTube
Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij